Tartalom kihagyása Lábléc kihagyása

Élet és Tudomány, Természet Világa Nyereményjáték

RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

 

A Játék megnevezése, alapvető adatai Élet és Tudomány, Természet Világa kérdőíves Nyereményjáték (továbbiakban Játék).A Játék szervezője a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat és folyóiratai (Székhely: 1088 Budapest, Bródy Sándor utca 16.) (”Szervező” „Adatkezelő”).

 

Játékos

A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött cselekvőképes magyar állampolgár vehet részt. (”Játékos” vagy ”Résztvevő”).

 

A Játék időtartama, helyszíne:

A Játék 2022. október 1 – 2022. november 13. 24:00 óráig tart a Facebook felületén (Élet és Tudomány profilján), és az Élet és Tudomány weboldalán. (https://eletestudomany.hu/, és https://www.Facebook.com/profile.php?id=100063563468024, (továbbiakban Oldalak).

 

A Játék rövid ismertetése és menete

A Játék időtartama alatt az Oldalakon a Szervező 5 alkalommal közzétesz egy-egy kérdőívet (továbbiakban: Kérdőív), melyet kitöltve, a kért személyes adatok megadásával és Játékszabályzat és az Adatkezelési tájékoztató elfogadásával a Játékos jogosulttá válik a nyereménysorsoláson való részvételre. A játék során minden kérdőív-kitöltéssel 1-1 újabb nevezést szerezhet a Játékos, azaz a Játék időtartama alatt egy Játékos a kitöltéseivel maximálisan 5 db nevezést szerezhet.

A nyeremények sorsolásán a Játék során bármelyik kérdőív kitöltésével a Játék időtartama (2022. október 1 – november 13. 24:00 óráig) alatt bármikor megszerzett érvényes nevezések vesznek részt. A Játékban a kérdőívek kitöltése kizárólag a Facebook felületén keresztül érhető el, más csatornán vagy módon a Szervező nem fogad teljesítéseket.
A Szervező a jelen Játékszabályzat részeként a kapcsolódó adatkezelésről szóló részletes tájékoztatást is közzéteszi. Ezért úgy tekintendő, hogy a Játékos a kérdőív kitöltését megelőzően azt megismerte és e körben a kérdőív-kitöltés a kapcsolódó adatkezeléshez való kifejezett hozzájárulásnak minősül.

 

Nyeremények:

Fődíj: 15 000 Ft-os vásárlási utalvány.

További nyeremények: 3 db 5 000 Ft-os vásárlási utalvány.

 

Az Ajándékok kisorsolása, a nyertes értesítése:

Sorsolásokra az alábbi időpontban kerül sor a Szervező székhelyén zárt sorsolás keretében, közjegyző részvétele nélkül: 2022. november 14.

A sorsolás a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással történik. A Szervező minden Nyeremény esetében az Oldalakon közzéteszi a Nyertesek nevét, illetve a megadott elérhetőségén üzenetben értesíti a Nyerteseket. Amennyiben a Nyertes az értesítést követő 5 (azaz öt) napon belül nem veszi fel a Szervezővel a kapcsolatot, úgy a Szervező az adott Nyeremény(ek) tekintetében a soron következő Nyertest (Pótnyertest) értesíti a Nyereményről. A Pótnyertesek kiválasztására a Nyertesre vonatkozó szabályok az irányadók. Szervező kizárja annak lehetőségét, hogy a Nyertes vagy Pótnyertes a jelentkezési határidőt követően bármilyen igényt formáljon a Nyeremény(ek)re, az elkésett visszajelzés esetén a Nyeremény(ek)re a továbbiakban nem tarthat igényt, és ezzel kapcsolatban a Szervezőnél semmilyen más igénnyel nem élhet.

A Játék során, minden nyeremény esetében egy fő kerül kisorsolásra nyertes Játékosként; és egy fő Pótnyertesként.

A Nyeremény(ek) átvételére a Nyertes (Pótnyertes) határidőben történő visszajelzését követően kerül sor. A Nyereményeket a Szervező a Nyertessel (Pótnyertessel) egyeztetett módon adja át.

Valamennyi Nyertes (Pótnyertes) köteles a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény(ek) átadása a fentiekben írt módon megtörténjen.

A Szervező nem vállal azért felelősséget, ha a nyertes által helytelenül megadott cím miatt a nyeremény kézbesítése nem lehetséges.

A nyertes a nyereményt a Szervezőnek megküldött írásbeli nyilatkozatával visszautasíthatja. A nyeremény visszautasításáról a nyertes az okirat megküldésével haladéktalanul, de legkésőbb az értesítést követő 3. napon belül köteles tájékoztatni a Szervezőt.

 

Vegyes rendelkezések

A Nyereményjátékban való részvétel a jelen általános Játékszabályzat kifejezett tudomásulvételét és visszavonhatatlan elfogadását jelenti. A Szervező fenntartja a jogot – de nem kötelezi magát -, hogy a Nyeremény(ek)et nyilvános program keretében adja át a Nyerteseknek, továbbá nyilvánosságra hozza, vagy más módon ismertesse a Nyertesek nevét és fényképét a médiában, valamint más promóciós- és reklámcélokat szolgáló audio-, fotó- és videó anyagokban. A Szervező bármely, az adott Nyereményjátékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető. A Szervező a Nyereményjátékban az általa hozott bármely döntéssel összefüggésben kizárja a Játékosoknak a Szervezővel szembeni igényérvényesítésének lehetőségét.

A Játékra tekintettel a Facebook-kal szemben igény semmilyen jogcímen nem érvényesíthető, az esetlegesen érvényesített igényekre tekintettel a Facebook-kal szemben Szervező áll helyt.

A jelen Játék nem a Facebook támogatásával, vagy kezelésével jött létre, a jelen Játék a Facebook-tól független, a promócióban a Facebook nem vesz részt. A promóciót a Szervező saját kockázata és felelőssége mellett, a Facebook részvétele nélkül bonyolítja le.

A Szervező nem várja el a Játék során, hogy a Játékos a Szervező Facebook-tartalmait kedvelje, vagy megossza, továbbá ismerőseit felhasználva, megjelölve vegyen részt a Játékban, vagy a Játékban bárki idővonalát felhasználja.

A Játékosok a Regisztráció során megadott adataik útján kerülnek azonosításra, így az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. A Szervező kizárólag azokat a válaszokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját adataik megadásával küldenek be a Játékba.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjátékból kizárja azt a Játékost, továbbá jogi felelősségre vonást alkalmazzon (kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen) azzal a Játékossal szemben, aki:

 • a Nyereményjáték menetének befolyásolásával, weboldalainak feltörésével, vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Játék során előnyhöz jutni; és/vagy
 • más Játékos regisztrációs adataival visszaél, vagy valótlan adatokat ad meg.

Szervező fenntartja a jogot arra, hogy az előző pontban meghatározott eseteket saját döntési jogkörében bírálja el.

Az a Játékos, aki hamis adatokkal vesz részt a Játékban, vagy a Játék menetét vagy eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja, megzavarja azt, vagy a jelen Szabályzat bármely rendelkezését megsérti, a Játékból kizárásra kerül Szervező egyoldalú döntésével.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről a Játék során a Játék szellemével, a Szervezővel kapcsolatosan bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

A Játékban nem vehetnek részt a Játék Szervezőjének tulajdonosai, vezető tisztségviselői, dolgozói és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói.

A Játék Szervezője a Játékos által használt személyes adatok pontosságát és helyességét nem ellenőrzi és erre tekintettel velük szemben igényt a Játékos nem is érvényesíthet semmilyen jogcímen.

A nyereményként, a Szervező, vagy a Lebonyolító által egyoldalúan meghatározott ajándék vagy annak elemei tekintetében a nyertes Játékos cserére, vagy készpénzzel való helyettesítésre nem tarthat igényt.

A Szervező kifejezetten felhívja a Nyereményjátékban részt vevő Játékosok figyelmét, hogy a Nyereményjátékban kisorsolt Nyeremény(ek) felhasználásához és igénybevételéhez szükséges bármely további költség a Nyertest terheli, annak megfizetésére vagy megtérítésére Szervező semmilyen körülmények között nem köteles.

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyereményjáték időtartama alatt a kiírásban szereplő Oldalak technikai okokból időszakosan nem érhetők el. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Nyereményjáték technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.

 

Adózás:

A Nyeremény(ek) másra át nem ruházhatók, és pénzre nem válthatók. A Nyeremény(ek)hez kapcsolódó személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség a Nyertest nem terheli.

 

Adatkezelés és adatvédelem

A Nyereményjátékban való részvétel önkéntes. A Szervező minden személyes adatot, amely a Nyereményjáték során tudomására jut, bizalmasan és a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezel. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését a Szervezőnél, a Szervező elérhetőségein. A Játék lebonyolítása szükségszerűen személyes adatok kezelésével jár, amely az Általános Adatvédelmi Rendelet („GDPR”) szabályaival, valamint a vonatkozó egyéb adatvédelmi jogszabályokkal összhangban történik. Ennek részleteiről az alábbiakban tájékoztatjuk Önt:

A Játékos a Játékszabályzatban foglalt adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Amennyiben a személyes adatok kezelése kapcsán a hozzájárulás visszavonása a Nyereményjáték időtartama alatt, illetve a Nyeremény átadása előtt történik, a Nyereményjátékban a Játékos nem vesz részt, illetve a Nyereményre való jogosultságát elveszti. A Nyeremény átadását követően a Játékos nem tehet olyan nyilatkozatot, mely a jelen Játékszabályzatban foglalt vállalásával ellentétes.

Az Adatkezelő:

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (Székhely: 1088 Budapest, Bródy Sándor utca 16.) (”Szervező” „Adatkezelő”)

A kezelt személyes adatok köre:

 • A játék során személyes adatai közül a) kapcsolattartási adatként az Ön nevét, e-mail címét.

Az adatkezelés célja:

 • a Játékban való részvétel biztosítása, nyertes kiválasztása, kapcsolattartás a Játékossal;
 • a nyertesek nevének közzététele;
 • a nyeremények átadása, a nyertes e minőségének ellenőrzése, ennek dokumentálása;
 • a Játékkal, vagy a kapcsolódó adatkezeléssel összefüggő esetleges kérdések, panaszok megválaszolása, a GDPR szerinti érintetti jogok gyakorlásának lehetővé tétele;
 • a Játék lezárását követően az Adatkezelő jogi pozíciójának védelme az esetleges jogi igényekkel szemben, valamint az Adatkezelő jogi igényeinek érvényesítése.

Az adatkezelés jogalapja

 • a Játékban való részvétel vonatkozásában az érintett önkéntes, kifejezett és megfelelő tájékoztatás birtokában adott hozzájárulása (amelyet a kérdőív kitöltésével fejez ki);
 • a nyertesek nevének közzététele vonatkozásában a Szervezőnek a Játék hiteles, nyereményjáték szervezetésére vonatkozó etikai előírásai szerinti, átlátható lebonyolításához fűződő jogos érdeke;
 • kérdések, panaszok megválaszolása, érintetti jogok gyakorlása kapcsán az Adatkezelő ezen kérdések, panaszok megválaszolásához fűződő jogos érdeke, a GDPR szerinti érintetti jogok gyakorlása esetén a GDPR-ból fakadó jogi kötelezettségei teljesítése.

A személyes adatok megőrzésének időtartama

A Játékban való részvétellel, a nyeremény átadásával összefüggésben kezelt személyes adatokat a Játék sikeres lebonyolításáig, az átadás-átvételi jegyzőkönyvet pedig a számviteli bizonylatokra vonatkozó kötelező jogszabályi megőrzési időn keresztül őrizzük meg.

A panaszokkal, kérdésekkel, észrevételekkel kapcsolatos személyes adatokat, valamint azon adatokat, amelyek valamely jogi igény szempontjából később jelentőséggel bírhatnak, a Játék lezárásától számított 5 éves, polgári jogi elévülési időn belül őrizzük meg.

A jelen tájékoztatóban foglalt adatkezelés kapcsán az Adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe. A személyes adatok Európai Unión kívüli címzett részére nem kerülnek továbbításra.

Fentiek alapján a nyertesek neve a Szervező Oldalain közzétételre kerül, e vonatkozásban a Facebook önálló adatkezelőnek minősül.

Érintetti jogok

Önt a fentiekben meghatározott adatkezelésekkel összefüggésben az alábbi jogok illetik meg:

Ön kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, egyes esetekben kérheti továbbá az adatok kezelésének korlátozását. Azon Adatkezelések kapcsán, ahol az Adatkezelés jogalapját az Adatkezelő jogos érdeke képezi, tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, amely jogára jelen pont útján kifejezetten is felhívjuk a figyelmét!

Ön kérheti az Önről kezelt személyes adatok géppel olvasható formátumban (pl. email-ben, pdf fájlban) történő kiadását (adathordozhatósághoz való jog), feltéve, hogy az Adatkezelés jogalapját az Ön hozzájárulása képezi. Önt megilleti továbbá a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásához, valamint a jogorvoslathoz való jog is.

 

Hírlevél

* kötelező mezők


Kérjük válasszon, hogyan kereshetjük fel önt az Élet és Tudomány nevében:
Az e-mailjeink láblécében található linkre kattintva bármikor leiratkozhat. Adatvédelmi gyakorlatunkkal kapcsolatos információkért látogassa meg weboldalunkat: https://eletestudomany.hu/adatkezelesi-tajekoztato/