Tartalom kihagyása Lábléc kihagyása

1. Felek

1.1 Szolgáltató

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat

Székhely: 1088 Budapest Bródy Sándor utca 16.

Levelezési cím: 1431 Budapest, Pf. 176.

Email cím: titkarsag@titnet.hu

Telefonszám: +36 1 327 8900

Adószám: 19002457242

Nyilvántartási szám: 01-02-0001079

Számlavezető bank: OTP

Bankszámlaszám: 11708001-20343198

1.2 Felhasználó:

1.2.1. Felhasználónak minősül minden olyan nagykorú természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, vagy egyéb szervezet, aki valamilyen formában használja a weboldal szolgáltatását, vagy igénybe veszi a terméket (a továbbiakban: a Felhasználó).

1.2.2. Regisztrált felhasználónak minősülnek azon felhasználók, akik a regisztrációs űrlapot sikeresen kitöltötték és elfogadták a jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat. A regisztrált felhasználók egy email cím és jelszó párossal bejelentkezhetnek a webshop szolgáltatás belső felületeire.

A regisztrációval a Felhasználó elismeri, hogy:

    • A 18. életévét betöltötte és cselekvőképes személy, aki a szolgáltatást (Rendszert) gazdasági tevékenységének körében (nem fogyasztóként) használja vagy
    • gazdálkodó szervezet képviselője,
    • és minden esetben a saját vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál.

2. ÁSZF célja, hatálya és közzététele

2.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a szolgáltatást nyújtó Szolgáltató és a szolgáltatást/terméket igénybe vevő Felhasználó között a szolgáltatás/termék igénybevételére vonatkozó általános feltételeket és a szolgáltatás igénybevétele során a Felek között meglévő jogokat és kötelezettségeket tartalmazza.

2.2. A Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen ÁSZF-et. Az ÁSZF ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen ÁSZF változásait nyomon követi.

2.3. A Szolgáltató a jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosíthatja.

2.4. A Szolgáltató az ÁSZF módosításáról a Felhasználónak nem köteles előzetes írásos tájékoztatást adni.

2.5. A módosított ÁSZF hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított ÁSZF publikálásra került a Szolgáltató weboldalán, a https://eletestudomany.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek címen.

2.6. Jelen ÁSZF 2022. május 1. napjától határozatlan ideig szól.


3. A Szolgáltatás

3.1 Szolgáltatás/termék leírása

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat az eletestudomany.hu oldalon keresztül tudományos ismeretterjesztő kiadványokat kínál felhasználói számára elsősorban digitális formátumban.

3.2 Regisztráció

3.2.1 A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat eletestudomany.hu szolgáltatásainak/termékeinek igénybevétele nem regisztrációhoz kötött, azonban bizonyos felhasználók számára a regisztráció engedélyezett. A regisztrációval a felhasználó elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint kijelenti, hogy megismerte és elfogadja az Adatvédelmi tájékoztatóban leírtakat.

3.2.2 A Felhasználó köteles a szolgáltatás/termék igénybevételéhez szükséges azonosítókat (különös tekintettel a felhasználó névre és jelszóra) titokban tartani. A jogosulatlan használatból eredő károkért a Felhasználó felel.

3.2.3 A Felhasználó felel az általa a regisztrációkor és a későbbiekben a felhasználói profil oldalán megadott adatokért (név, profilkép, számlázási adatok, kapcsolattartáshoz szükséges adatok stb.) és azok hitelességéért.

3.2.4 A regisztrációval létrejön Felhasználó személyes felhasználói fiókja, melyet továbbiakban a regisztrációkor megadott felhasználónévvel és jelszóval érhet el a rendszerbe történő bejelentkezés után.

3.2.5 Amennyiben a felhasználói fiókot több személy használja, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó felhasználói fiókjának felfüggesztésére vagy törlésére. A rendszer által regisztrált felhasználói fiókot megosztás esetén a felhasználói fiókot a Szolgáltató jogosult véglegesen felfüggeszteni vagy törölni a felhasználó értesítése nélkül.

3.2.6 A Felhasználónak haladéktalanul tájékoztatnia kell a Szolgáltatót, amint tudomást szerez arról, hogy egy jogosulatlan harmadik fél ismeri hozzáférési adatait vagy jelszavait. Emellett a Felhasználó köteles jelszavát azonnal megváltoztatni, ha úgy gondolja, hogy ahhoz egy harmadik fél hozzáférhetett.

3.3 Díjfizetés

3.3.1 Azon tartalmak elérése, melyekhez a Szolgáltatásban ellenértéket határoztak meg, csak díjfizetés ellenében lehetséges.

3.3.2 A díjfizetéssel a Felhasználó hozzáférést vásárol a webshopban megtalálható tudományos anyaghoz.

3.3.3 A felhasználó csak korlátolt alkalommal töltheti le a weboldalról az általa vásárolt digitális terméket.

3.3.4 A Felhasználó csak akkor jogosult a vásárolt termék megtekintésére, ha annak ellenértéke a Szolgáltató számláján jóváírásra került. A befizetésről a Szolgáltató számlát állít ki, melyet elektronikusan megküld a Felhasználó részére. A számla kiállításának késedelme vagy elmaradása nem minősül a díjról való lemondásnak.

3.3.5 A díjfizetés történhet közvetlen banki átutalással vagy bankkártyás fizetésssel a SimplePay rendszerén keresztül.

3.3.6 A Szolgáltató a fizetés után számlát állít ki.

3.4 A szolgáltatás használata

3.4.1 A Szolgáltatásban elérhető tartalmakat másolni, sokszorosítani, megosztani, mások számára hozzáférhetővé tenni szigorúan tilos.

3.4.2 A Felhasználó a Szolgáltatás felületén megtekintett terméket, tartalmat, vagy annak bármelyrészét, csak a szerzői és szellemi alkotásokról szóló jogszabályok, különösen a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény megtartásával használhatja fel.

3.4.3 Az eletestudomany.hu oldalon oldalon található minden tartalom Tudományos Ismeretterjesztő Társulat tulajdonát képezik és szerzői jogvédelem alatt állnak.

3.4.4 A szerzői jogok bármely megsértéséből eredő minden kárért felelősség a jogsértő Felhasználót terheli.

3.4.5 A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás megszűnésével a már megvásárolt hozzáféréseket többé nem éri el és ezért a Szolgáltató semmilyen felelősséggel és kártérítéssel nem tartozik a Felhasználó felé.

3.4.6 Amennyiben a Szolgáltatás használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.


4. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

4.1 A Szolgáltatás weboldala és a weboldalon található valamennyi tartalom fájl, szöveg, grafika, ábra és szoftverek a Szolgáltató és partnerei kizárólagos tulajdonát képezik. A weboldal a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerinti szerzői jogi védelem alatt áll.

4.2 A Szolgáltató jogosult a Megrendelő adatait nyilvántartásban szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek a Megrendelő írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a törvényi kötelezettség adatszolgáltatásra és a VII. pont.

4.3 A Szolgáltató jogosult a Felhasználó által megvásárolt termékeket módosítani (tartalom, ár stb.). A módosításokról a Szolgáltató a Felhasználót nem köteles értesíteni. A Felhasználót kártérítés a módosítások során végzett változtatások miatt nem illeti meg.


5. Felelősség

5.1 Hibás teljesítés esetén a Felhasználó kérhet az érintett időszakra egyszeri árleszállítást, vagy rendkívüli felmondással megszüntetheti a szerződést.

5.2 A Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért (például, de nem kizárólagosan felsorolva, így egyéb lehetőséget sem kizárva: adatvesztés, üzleti haszon elmaradása, üzleti tevékenység félbeszakadása, egyéb anyagi veszteségek), mely a Szolgáltatás és termék használatából vagy esetleges gátolt működéséből ered, nem ideértve a Ptk. 6:526. §-ban foglaltakat.

5.3 Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatás/Termék hibamentes működéséért, vagy vírusoktól és egyéb kártevőktől való mentességéért. Szolgáltatót nem terheli felelősség a Felhasználó által a Szolgáltatás használata során az interneten továbbított adatok esetleges elvesztéséért.

5.4 A Szolgáltató a Felhasználók által okozott károkért, kimaradásokért stb. nem tehető felelőssé.

5.5 A Szolgáltató kártérítési felelőssége a Szolgáltatás/Termék díjának mértékéig terjed.


6. Rendszeres karbantartás

6.1 A Szolgáltató a karbantartással összefüggésben keletkező semmilyen kárért felelősséget nem vállal.

6.2 Az előre tervezett karbantartások időpontjait a Szolgáltató a weboldalán feltünteti legalább 2 nappal előre.

6.3 A nem tervezett (hibaelhárításra irányuló) karbantartások időpontjait a Szolgáltató nem köteles előre bejelenteni.

6.4 A Szolgáltató műszaki hibabejelentő szolgáltatást működtet az alábbi e-mail címen: titkarsag@titnet.hu

6.5 A Szolgáltató nem vállal semminemű felelősséget a szolgáltatás olyan akadozásáért, szünetelésért és az ebből eredő bárminemű kárért, mely olyan műszaki, infrastrukturális okból következett be, mely érdekkörén kívül esik (pl. áramszünet stb.), továbbá amely 22.00-06.00 óra között végzett karbantartási munkálatok miatt és ezen idő alatt következett be.

 

7. Adatkezelés

7.1 A Szolgáltató köteles a Szolgáltatásban tárolt adtok kezelését törvényes módon ellátni.

7.2 A Szolgáltatás használata során a Szolgáltató technikai okokból automatikusan rögzítheti a Felhasználók IP címét, az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más információkat. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi. Az így nyert adatokhoz a Felhasználók nem, csak a Szolgáltató fér hozzá.

7.3 A fenti információkat Szolgáltató kizárólag a Szolgáltatás technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.

7.4 Felhasználó adatai, a tárhelyen és adatbázisokban tárolt információk felhasználhatóak a Felhasználó és Szolgáltató között felmerülő kérdések, viták megoldásakor.


8. Elállási jog, jótállás

8.1 A Szolgáltató felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy tekintettel arra, hogy a Termék természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, valamint a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. Rendelet 5. § d) pontjára, az említett Korm. Rendelet 4. § és 5. § szerinti elállási jog a Felhasználót nem illeti meg. A sikeres díjbefizetést követően visszatérítésre semmilyen körülmények között nincsen mód.

8.2 Tekintettel arra, hogy a termékek elektronikus úton kerülnek átadásra, így azokért az Üzemeltető jótállást nem vállal.


9. Szerződés megszűnése

9.1 A jelen Szerződés megszűnik, amennyiben a Szolgáltató vagy a Felhasználó törli magát a Szolgáltatás Felhasználói közül, valamint, ha a Szolgáltató vagy a Felhasználó megszűnik.

9.2 Bármelyik fél jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik Fél a jelen Szerződési Feltételekben foglalt kötelezettségét súlyosan megszegi.


10. Vis maior

10.1 Egyik fél sem felel a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés, szervertámadás, hacker támadások, jogosulatlan hozzáférések stb.

10.2 Ha Vis Major esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a két hónapot, bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

10.3 A teljesített szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól a Vis Major körbe tartozó események sem jelentenek mentességet, az ügyfél nem jogosult kártérítésre.


11. Záró rendelkezések

11.1 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

11.2 Bármely, a Felek közötti jogviszonyból eredő, vagy azzal kapcsolatos jogvitát – beleértve az annak létezésére, érvényességére, vagy megszűnésére vonatkozó kérdéseket is – a Megrendelő és a Szolgáltató, illetve Szolgáltató és a Felhasználó igyekeznek bírósági úton kívül, tárgyalásos úton megoldani.

11.3 Amennyiben a jelen Szerződési Feltételek valamely rendelkezése érvénytelenné vagy hatálytalanná válik, az a többi Szerződési Feltétel érvényét vagy hatályát nem érinti, kivéve, ha ezen rendelkezés nélkül a Felek a szerződést nem kötötték volna meg.

Hírlevél

* kötelező mezők


Kérjük válasszon, hogyan kereshetjük fel önt az Élet és Tudomány nevében:
Az e-mailjeink láblécében található linkre kattintva bármikor leiratkozhat. Adatvédelmi gyakorlatunkkal kapcsolatos információkért látogassa meg weboldalunkat: https://eletestudomany.hu/adatkezelesi-tajekoztato/